خرید-آشنایی با مالیات، انواع و قوانین آن و اشخاص مشمول مالیات-

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان .آشنایی با مالیات، انواع و قوانین آن و اشخاص مشمول مالیات. وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید./آشنایی با مالیات, انواع و قوانین آن و اشخاص مشمول مالیات/آشنایی با مالیات، انواع و قوانین آن و اشخاص مشمول مالیات/30020797/iug

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 167

بخش اول :فصل اول :تعريف ماليات و انواع آن :ماليات مبلغي است كه افراد و مؤسسات برای تأمین بخشی از هزینه ها و تحقق برخی از اهداف دولت می پردازند و معمولاً متناسب با میزان درآمد، هزینه و یا ثروت آنها است.دولتها عموماً مالیات را برای رسیدن به اهداف مختلفی وضع می کنند که از این اهداف می توان به موارد زیر اشاره کرد :1 ) تحقق بخشی از درآمدهای دولت2 ) تعدیل توزیع درآمد و ثروت جامعه3 ) کنترل و هدایت مخارج و هزینه ها در اقتصاد4 ) کنترل حجم واردات و صادراتبراساس قوانین مالیاتی کشور انواع مالیاتها به شرح زیر می باشد :1 ) مالیاتهای مستقیم :که دولت به طور مستقیم بر دارایی و درآمد افراد و مؤسسات وضع می کند و شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد می باشد.الف ) مالیات بر دارایی، مانند : 1 ) مالیات بر ارث 2 ) حق تمبرب ) مالیات بر در آمد، مانند : 1 ) مالیات بر درآمد املاک 2 ) مالیات بر درآمد حقوق3 ) مالیات بر درآمد مشاغل 4 ) مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 5 ) مالیات بر درآمد اتفاقی2 ) مالیاتهای غیرمستقیم :که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می گردد و شامل مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش می باشد :الف ) مالیات بر واردات، مانند : 1 ) حقوق گمرکی 2 ) سود بازرگانی 3 ) مالیات واردات اتومبیلب ) مالیات برمصرف و فروش، مانند : 1 ) مالیات نوشابه های غیرالکلی 2 ) مالیات بر فروش سیگار 3 ) مالیات اتومبیل 4 ) مالیات بر فرآورده های نفتی 5 ) مالیات تولید الکل طبی و صنعتی 6 ) مالیات نقل و انتقال اتومبیل 7 ) مالیات حق اشتراک تلفنهای خودکار خدمات مخابرات بین المللی 8 ) مالیات نوار ضبط صوت و تصویر 9 ) مالیات فروش خاویار.

فصل دوم :اشخاص مشمول مالیات :مواد 1 و 2 قانون مالیاتهای مستقیم – اصلاحی 27/11/1380 :ماده 1 ) اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند :1 ) کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران.2 ) هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیۀ درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.3 ) هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیۀ درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.4 ) هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیۀ درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.5 ) هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

ماده 2 ) اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند:1 ) وازرتخانه ها و مؤسسات دولتی2 ) دستگاههایی که بودجۀ آنها به وسیلۀ دولت تأمین می شود.3 ) شهرداریهاتبصره 1 ) شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفادۀ شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در این قانون حسب مورد، نیست.تبصره 2 ) درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.تبصره 3 ) معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) با مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.بخش دوم :فصل سوم :مالیات بر ارث :مواد 17 تا 43 قانون مالیاتهای مستقیم – اصلاحی 27/11/1380 :ماده 17 ) هرگاه در نتیجۀ فوت شخصی اعم از واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است :1 ) در صورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع مادۀ 19 این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال در آن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون2 ) در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد.3 ) در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلاً مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقه دوموراث متوفی :ماده 18 ) وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند :1 ) وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد2 ) وراث طبقۀ دوم که عبارتند از : اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها3 ) وراث طبقه سوم که عبارتند از : عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.ماترک مشمول مالیات :ماده 19 ) اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیۀ ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینۀ کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.تبصره ) بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. در مورد مهریه و نفقه ایام عده، تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقۀ دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقۀ ما قبل حساب مورد بوده باشد.ماده 20 ) نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است :شرح طبقه اول طبقه دوم طبقه سومتا مبلغ 000/000/50 ریال 5% 15% 35%تا مبلغ 000/000/200 ریال نسبت به مازاد 000/000/50 ریال 15% 25% 45%تا مبلغ 000/000/500 ریال نسبت به مازاد 000/000/200 ریال 25% 35% 55%نسبت به مازاد 000/000/500 ریال 35% 45% 65%از سهم الارث هر یک از وراث طبقۀ اول مبلغ سی میلیون (00/000/30) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخهای مذکور مشمول مالیات می باشد. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقۀ اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (00/000/50) ریال خواهد بود.ماده 21 ) اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یکسال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پروندۀ امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکتهایی که صد در صد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد، از مشمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد به طور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در مادۀ (2) این قانون واگذار کنند نیز جاری است.ماده 22 ) در صورتی که به موجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود، مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمی شود و اگر مالیات آن قبلاً وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظر تأمین مالیات متعلق می تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا رأساً اقامۀ دعوی نماید.معافیتهای مالیاتی :ماده 24 ) اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است :1 ) وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی و استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل بیمۀ عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یا به طور مستمر به ورثۀ متوفی پرداخت می گردد.2 ) اموالی که برای سازمانها و مؤسسه های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا جبس واقع گردد به شرط تأیید سازمانها و مؤسسه های مذکور.3 ) هشتاد درصد (80%) اوراق مشارکت و سپرده های متوفی ند بانکهای ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و مؤسسه های اعتباری غیربانکی مجاز، همچنین پنجاه درصد (50%) ارزش سهام متوفی در شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد (40%) ارزش سهام یا سهم الشرکه متوفی در سایر شرکتها و نیز چهل درصد (40%) ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، مدنی و کشاورزی.ماده 25 ) وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهد بود.احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می باشد.ماده 26 ) وراث (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نمایندۀ قانونی آنها مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای روی نمونۀ مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی کلیۀ اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و اصریح مطالبات و بدهیهایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمۀ مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند.1 ) رونوشت یا تصویر گواهی شدۀ اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی.2 ) رونوشت یا تصویر گواهی شدۀ کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.3 ) در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شدۀ وکالت نامه یا قیم نامه.4 ) رونوشت یا تصویر گواهی شدۀ آخرین وصیت نامۀ متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.تبصره ) تسلیم اظهارنامه با مشخصات مذکور از طرف یکی از وراث، سالب تکلیف سایر ورثه می گردد.ماده 27 ) ادارۀ امور مالیاتی صلاحیتدار در مورد ارث، اداره امور مالیاتی است که آخرین اقامتگاه قانونی در محدودۀ آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، ادارۀ امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.تبصره ) اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می باشد.ماده 28 ) مشمولین مالیات بر ارث مکلف اند مالیات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند.تبصره ) ادارۀ امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیاتی را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذینفع تسلیم نماید.ماده 29 ) سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث، دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد. ادارات امور مالیاتی مکلف اند اظهارنامه های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند. دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یکماه جهت اقدامات قانونی بعدی به ادارۀ امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود. در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه های متعددی واصل شده باشد دفتر مرکزی ارث اظهارنامه های مذکور را به ادارۀ مالیاتی که اولین اظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.ماده 30 ) ادارۀ امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامۀ مؤدیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل کند :الف ) در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهارنامه شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شدۀ همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد، اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابلاغ نماید.ب ) در صورتی که اختلاف بیش از پانزده درصد باشد و همچنین در مواردی که وراث یا نمایندۀ قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند ذیا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون تشخیص و به مؤدی ابلاغ کند.

مطالب دیگر:
پاورپوینت نظریه گرافپاورپوینت خلاصه کتاب معادلات دیفرانسیل معمولیپاورپوینت خلاصه کتاب معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئیپاورپوینت خلاصه کتاب جبر1 تالیف دکتر جمس بت داوودپاورپوینت هندسه هذلولویپاورپوینت خلاصه کتاب اصول و مباني تربيت بدني تالیف دكتر حسن خلجيپاورپوینت خلاصه آشنایی با فلسفه ریاضی تالیف دکتر بیژن زادهپاورپوینت کنترل اتوماتیک (درس کنترل خطی)پاورپوینت اصول گزارش و گزارش نویسیپاورپوینت خلاصه کتاب اصول مدیریت آموزشی دکتر علی علاقه بندپاورپوینت عملكرد لرزه‌اي ساختمانهاي فولادي با اتصال خرجينيپاورپوینت تاثیر زلزله بر پل های بتنیپاورپوینت بررسی همسر آزاریپاورپوینت بررسی انسان‌شناسی از دیدگاه قرآن کریمپاورپوینت کتاب بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمانها تالیف شهنام طاهریپاورپوینت بررسی آبیاری تحت فشارپاورپوینت بررسی و آشنایی با آبیاری قطره ایپاورپوینت روابط آب و خاک و گياهتحقیق در مورد راديوگرافيتحقیق در مورد مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثير جانبي ناحيه آسيب ديده مغز روي نواحي ديگرتحقیق در مورد آفازي (آنومي)تحقیق در مورد آمانتادين دارويي (بيماري پاركينسون)تحقیق در مورد بيماري مننژيتپاورپوینت بررسی پمپ های هیدرولیكیپاورپوینت بررسی طرح درس جامعه شناسی کار و بیکاری